AANMELDING EN INFORMATIE

(voor cliënten en verwijzers)

Aanmelding

U kunt zich bij ons direct online aanmelden. De verwijzing gaat via het beveiligde cliëntenportal van De Hoofdlijn. Klikt u daarvoor op:

AANMELDEN

Op het aanmeldscherm dient u de verwijsbrief van de huisarts als kopie of scan toe te voegen (.doc, .pdf, .odt, .jpg, .png).
Let op: Als de verwijsbrief uit meerdere pagina’s bestaat, geeft een scanner bij het opslaan als pdf vaak de mogelijkheid meerdere pagina’s te gebruiken.
U kunt ook meerdere foto’s maken en via bijvoorbeeld de app “Tinyscanner” de foto’s tot één pdf-bestand samenvoegen.
Op basis van uw aanmelding met verwijsbrief vindt een eerste toetsing plaats over de vraag of De Hoofdlijn uw aanmelding in behandeling kan nemen.
U hoort binnen twee weken van ons.

Telefonische screening

Als we verwachten u te kunnen helpen, wordt er een afspraak gepland voor een telefonische screening.
Tijdens deze screening wordt u gevraagd naar uw klachten en wordt aan de hand van uw verhaal ingeschat of wij de juiste plek zijn voor u.
Zo ja, dan wordt er met u een afspraak ingepland voor een intakegesprek op onze praktijk. Zo nee, dan verwijzen wij u terug naar de huisarts. Soms kunnen we u adviseren waar u mogelijk wel de juiste zorg kunt krijgen.

Binnen de Basis GGZ wordt tijdens de telefonische intake al een beeld verkregen van het te volgen behandeltraject.

Alle verzekerden kunnen bij ons terecht. De datum van de telefonische screening is de startdatum, ook voor uw verzekeraar.
Dit betekent dat de telefonische screening ook in rekening wordt gebracht!
De wettelijk verplichte eigen bijdrage is door de overheid vastgesteld op 385 Euro, dus ook als u na screening wordt verwezen of besluit niet in behandeling te komen, betaalt u een deel van uw eigen risico.

Mogelijke aandachtsgebieden
Intake

Bij de intake in de S-GGZ (gespecialiseerde GGZ) krijgt u met twee hulpverleners gesprekken, het eerste gesprek vindt plaats met een GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist of psychotherapeut. Het tweede gesprek is met een klinisch psycholoog of psychiater.
Het intakegesprek heeft tot doel om op basis van uw klachten een diagnose te stellen en daarmee te kijken hoe we u het beste kunnen helpen.
U moet zich bij het eerste bezoek kunnen legitimeren met een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Behandeling
In principe bieden wij in het eerste jaar van de behandeling maximaal 20 gesprekken, in het tweede jaar maximaal 15 gesprekken. Na maximaal 2 jaar wordt de behandeling afgerond.

Intake Basis GGZ
Binnen de Basis GGZ wordt tijdens de telefonische intake al een beeld verkregen van het te volgen behandeltraject.

ROM vragenlijsten

Voor de intake willen wij graag dat ook u een inschatting maakt van uw klachten en algemeen functioneren. U krijgt daarom via een mail van ons het verzoek een vragenlijst in te vullen. Later in het traject zal u gevraagd worden deze vragenlijst nogmaals in te vullen. Door de uitkomsten te vergelijken kan het effect van uw behandeling worden geëvalueerd. Op basis van dit soort vragenlijsten kan de doelmatigheid van de zorgverlening verhoogd worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit in het intakegesprek aangeven.

Kwaliteit

Wij streven ernaar om zorg van zeer goede kwaliteit te leveren, duidelijk met onze cliënten te communiceren en begrijpelijke informatie te leveren.
Binnen De Hoofdlijn wordt een gedragscode gebruikt, zoals dat gebruikelijk en verplicht is voor zorginstellingen. U vindt deze gedragscode bij de links hieronder. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover in gesprek gaan met de hulpverlener in kwestie.

Communicatie

Wellicht is er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u.
Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Klachten

Als u er in een gesprek met uw hulpverlener niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de teampsychiater. Als ook dit niet voldoende is, kunt u vragen naar contact met de directeur. Zij kan u algemene informatie geven over uw rechten als cliënt en over manieren om een klacht aan te pakken. Als u dat wenst kan een klachtenfunctionaris een bemiddelende rol spelen. De Hoofdlijn is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie, die klachten behandelt, die u kunt hebben over een zorgaanbieder, zoals De Hoofdlijn.

BEMIDDELING BIJ KLACHTEN

Geschillencommissie zorg

Informatie hierover vindt u op de website www.degeschillencommissiezorg.nl
De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren en u met de procedure helpen als u dat wilt.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bereikt u via het secretariaat van De Hoofdlijn 088-8225600 of via email: info@dehoofdlijn.nl.

Kwaliteitsstatuut

De Hoofdlijn heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut.
Er zijn ook Leveringsvoorwaarden, die gelden voor de GGZ in Nederland.
Zie hieronder de links naar deze documenten.

Vragen over uw factuur

Heeft u een vraag over uw factuur? Dan kunt u deze, via info@dehoofdlijn.nl, aan de financieel manager stellen.