VISIE

Visie

De Hoofdlijn is een kleinschalige instelling, die geestelijke zorg biedt vanuit de Specialistische- en Basis GGZ. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg met hart voor de mensen die zich in hun kwetsbaarheid bij ons melden. Wij zorgen ervoor dat we, ondanks de beperkingen die worden opgelegd door de politiek en de zorgverzekeraars, de mens centraal stellen en effectieve, passende zorg bieden. Hierbij kiezen we een duidelijke focus en maken we van tevoren heldere afspraken over hoe vaak iemand gezien kan worden.

Op de lange termijn zien wij onszelf als een stabiele organisatie die ondanks veranderingen van buitenaf, vasthoudt aan haar kernwaarden, zorg draagt voor haar werknemers en goede samenwerking met huisartsen en andere verwijzers onderhoudt.

Problemen

U kunt bij ons terecht als u verwezen bent voor Basis- of Specialistische GGZ met uiteenlopende psychische problemen.

Hieronder vindt u voorbeelden van veel voorkomende klachten waarmee cliënten zich aanmelden.

U kunt over deze klachten en problemen meer informatie vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie.

www.nvvp.net/website/patienteninformatie

 • depressie
 • angst, paniek en hyperventilatie
 • traumatische ervaringen
 • dwanghandelingen of dwanggedachten
 • burn-out
 • ADHD
 • persoonlijkheidsproblemenIn de Basis GGZ ligt de nadruk op depressieve – , angst – of burn-out klachten.
Ketenpartners

Wij werken samen met hulpverleners in de omgeving zoals de huisarts, de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts, eerstelijns psychologen, vrijgevestigd psychotherapeuten e.d.

Als uw klachten complex zijn verwijzen wij soms door naar gespecialiseerde klinieken voor bijvoorbeeld eetstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen voor meer intensieve hulp (zoals deeltijd behandeling of klinische behandeling).

Uw privacy is gewaarborgd voor, tijdens en na de behandeling. Wij houden met uw toestemming uw verwijzer (vaak huisarts) op de hoogte van het beloop middels het toesturen van het behandelplan en de ontslagbrief.
Alles wat u ons toevertrouwt in de intakegesprekken en behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Op uw eigen verzoek en met schriftelijke toestemming kan wèl informatie worden uitgewisseld met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of andere betrokken hulpverleners. De inhoud gaat altijd in overleg en samenspraak met u.

KOSTEN

Cognitieve gedragstherapie, mindfulness of bewegen
Vergoeding

Aan een aanmelding, screening, intake, diagnose en behandeling bij De Hoofdlijn zijn kosten verbonden. Met een verwijzing van de huisarts wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Echter, iedereen heeft een wettelijk verplicht eigen risico van in elk geval 385 Euro, dat door uw verzekeraar in rekening wordt gebracht voor medische kosten. De kosten, die ten laste van uw eigen risico komen, worden berekend vanaf het startjaar van uw behandeling.

Ook als u alleen een telefonische screening krijgt of na een intake verwezen wordt, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het contract met uw verzekeraar, maar kunnen gezamenlijk al uitkomen op meer dan 200 euro.
Als u na aanmelding de telefonische screening binnen 48 uur voor de afspraak afzegt kunnen er € 35,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Elk kalenderjaar wordt een eigen risico in rekening gebracht.
U kunt uw verzekeraar vragen om nadere uitleg over de hoogte en de inning van het eigen risico.

Natura of restitutiepolis

De Hoofdlijn heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor levering van haar diensten aan verzekerden.

Dat houdt in dat er geen rechtstreekse rekeningen worden gestuurd aan de cliënten, maar dat na afloop van de behandeling een rekening wordt digitaal gestuurd naar de verzekeraar. De tarieven daarvoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De natura polis vergoedt kosten bij zorgaanbieders, die een contract met uw verzekeraar hebben gesloten. Kosten bij zorgaanbieders zonder contract worden voor ongeveer 70% vergoed. U moet dan rekening houden met een eigen bijdrage.
De restitutie polis vergoedt kosten bij zorgaanbieders, ook als die geen contract hebben met uw verzekeraar. 100% van de kosten worden vergoed.
Als u zich aanmeldt bij De Hoofdlijn, wordt gevraagd naar uw zorgverzekering. Via beveiligde software (VECOZO) kan het polisnummer van de cliënt worden vergeleken met een landelijke database van de verzekeraars. De Hoofdlijn beschikt over het VECOZO certificaat, dat onder strikte voorwaarden wordt afgegeven. Ook het Burger Service Nummer (BSN, voorheen SOFI nummer genoemd) wordt genoteerd.

Zicht op de kosten

Uw verzekeraar biedt u een overzicht van welke kosten zijn gemaakt in het kader van medische behandelingen.

De kosten die door De Hoofdlijn in rekening worden gebracht, maken deel uit van zo’n overzicht.

Als hierover tussen u en uw verzekeraar onduidelijkheid ontstaat, is het goed om de volgende zaken in gedachten te houden;

 • Alle hulpverlening van De Hoofdlijn valt onder de basisverzekering, niet onder een aanvullende verzekering, het gaat om specialistische zorg.
 • Het wettelijk verplichte eigen risico is voor iedereen gelijk en bedraagt in 2023: 385 Euro.
 • Het extra eigen risico, dat door verzekerden kan worden overeengekomen, maakt deel uit van de polisvoorwaarden, dat kan per cliënt (aanzienlijk) verschillen. De Hoofdlijn heeft daar geen inzage in.
 • Per 1 januari 2022 declareren wij volgens het Zorgprestatiemodel:
 • Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie
Identificatieplicht in de zorg

Er geldt een identificatieplicht in de zorg. Alle cliënten, die gebruik maken van medische zorg, moeten zich bij aanmelding legitimeren. De hulpverlenende instelling moet deze gegevens verifiëren.
Ook De Hoofdlijn moet deze procedure volgen en wij zullen daarom  vragen naar:

 • uw burgerservice nummer (BSN)
 • een document ter identificatie: id-kaart, rijbewijs of paspoort

Ook wordt een medicatieoverzicht gevraagd. Als u medicijnen gebruikt kunt u een dergelijk overzicht vragen aan uw apotheek. Uw hulpverlener maakt daarvan een kopie. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in uw dossier.
Deze procedure is eenmalig bij intake, maar als er iets verandert in uw medicatie verzoeken wij u dit te melden.

Kwaliteitsbewaking en klachtenprocedure

Wij doen ons best om zorg van goede kwaliteit te leveren en streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Binnen De Hoofdlijn wordt een gedragscode gebruikt, zoals dat gebruikelijk en verplicht is voor GGZ-instellingen. U vindt deze gedragscode via interessant links, onderaan deze pagina.

Klachtenprocedure

Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact opnemen met de hulpverlener in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons ervan bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

 Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze is bereikbaar via info@dehoofdlijn.nl/088-8225600.

De Hoofdlijn is daarnaast aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt die u kunt hebben over De Hoofdlijn als zorgaanbieder.

Tijdig afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij voorkeur per e-mail.
info@dehoofdlijn.nl
Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. De Hoofdlijn behoudt zich het recht voor om in die gevallen rechtstreeks een rekening aan u te sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van 75 Euro gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.