ONS AANBOD

WIJ
BIEDEN
VRIENDELIJKE
EN
VAKKUNDIGE
HULP

De Hoofdlijn is een poliklinische, multidisciplinaire behandelinstelling gericht op verbetering, dan wel herstel van psychische klachten. De Hoofdlijn heeft drie locaties, te weten Haarlem, Castricum en IJmuiden.
In elk team werken hoogopgeleide professionals. Op elke locatie is dagelijks een psychiater aanwezig of telefonisch bereikbaar als eindverantwoordelijke. Behandelaren werken wel zelfstandig.
Elk team heeft een teampsychiater, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op de locatie.
Doelstelling is dat cliënten zo efficiënt mogelijk behandeld worden voor klachten waar ze zich voor hebben aangemeld, waarbij de zorg zoveel mogelijk leidt tot een verbetering van het functioneren. Dat betekent dat er professionele hulp geboden wordt, waarbij de bestaande richtlijnen in acht worden genomen.
Wij bieden verschillende vormen van psychotherapie en medicamenteuze behandeling, afhankelijk van uw hulpvraag en klachten. Ons aanbod bestaat uit individuele therapie, verscheidene groepstherapieën en e-health modules.
Wij zetten e-health in als mogelijkheid om goede psycho-educatie te bieden, maar ook als ondersteuning bij verschillende vormen van behandeling.

Achterwacht

Momenteel zijn bij de Hoofdlijn vijf psychiaters werkzaam. Een aantal van hen werkt op twee locaties. Er is tijdens kantooruren altijd een psychiater bereikbaar als achterwacht.
Bij crisis of spoed is uw eigen behandelaar de eerste met wie u contact kunt opnemen.
Indien uw behandelaar afwezig is, zal een waarnemend collega kijken wat er nodig is. Zonodig kan worden overlegd met de achterwacht.
Wanneer u vragen heeft over medicatie, die niet kunnen wachten tot een volgende afspraak met uw behandelend psychiater, dan is de achterwacht beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Specialistische GGZ

Wij behandelen volgens de laatste richtlijnen en zo nodig met medicatie:

 • angststoornissen (cognitieve gedragstherapie (CGT))
 • depressie (cognitieve gedragstherapie (CGT))
 • trauma, posttraumatische stressstoornis (stabilisatie, EMDR).
 • persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen (SFT (schematherapie), psychodynamische psychotherapie).
 • bipolaire stoornissen, mits stabiel en met goed inzicht.
 • ADHD ( psycho-educatie, ADHD groep/individuele CGT training).
Intake

Gedurende het intaketraject krijgt u uitleg over wat u van een mogelijke behandeling kunt verwachten. We maken bij de intake een inschatting van uw klachten en beoordelen welke behandeling vermoedelijk nodig is.
Dit kan een individueel traject zijn, een groepsbehandeling of een combinatie van beide. Wanneer wij inschatten dat elders een beter passend behandelaanbod is, dan kunnen wij iemand adviseren ergens anders hulp te zoeken.
Indicatiestellingen kunnen verschillen tussen de drie locaties, omdat we te maken hebben met verschillende doelgroepen.

Duur van behandeling

In principe bieden wij in het eerste jaar van de behandeling maximaal 20 gesprekken. In het tweede jaar is het maximum aantal gesprekken 15. Na 2 jaar wordt de behandeling afgerond.
Vaak betrekken wij uw partner of belangrijke anderen bij de behandeling.
Bij aanvang van de behandeling wordt een duidelijk focus voor de therapie gekozen.  Daarbij wordt ook afgesproken welke therapievorm -in eerste instantie- wordt ingezet. Deze informatie wordt opgenomen in uw behandelplan.
Bij de start van een nieuw behandeljaar wordt met u het behandelplan geëvalueerd en hernieuwd.

E-HEALTH
VOOR
GOEDE
PSYCHO-EDUCATIE

Embloom

Wij gebruiken internet als aanvulling en ondersteuning van de behandeling. E-health is een verlengstuk van de behandelgesprekken zodat u ook thuis -via internet- verder kunt werken aan uw hulpvraag. Met een E-health behandeling kunt u tussen de gesprekken met uw behandelaar, thuis en op het moment dat het u uitkomt, verder werken aan uw doelen. U kunt binnen onze beveiligde omgeving (via de portal) inloggen. Wij werken met Embloom. Embloom heeft een groot scala aan modules ontwikkeld met moderne en bewezen effectieve behandelmethoden voor veelvoorkomende psychische klachten. U krijgt uitleg over uw klacht, over hoe uw klacht kan ontstaan, in stand gehouden wordt en behandeld kan worden. U ziet filmpjes van lotgenoten en psychologen die helder uitleg geven over uw probleem en de behandeling daarvan. U doet verschillende oefeningen en behandelvormen om van uw klacht af te komen. Tussentijds krijgt u feedback van uw behandelaar.

Basis GGZ

In de basis GGZ kunt u voor het volgende bij ons terecht:

 • Depressieve klachten
 • Angst- en paniekklachten
 • Burn-out
 • Post traumatische stressstoornis (enkelvoudig)
 • Autonomieproblematiek
 • Emotieregulatie problematiek

De behandeling wordt met u afgestemd en er kan met CGT, EMDR, mindfulness en inzichtgevende aanpak gewerkt worden.

https://www.cognitievegedragstherapie.nl/cognitieve-gedragstherapie

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

https://verenigingvoormindfulness.nl/mindfulness/info-over-mindfulness

https://www.nvpp.nl/behandelvormen/psychoanalytische-psychotherapie/

Tevens is deelname aan een groep mogelijk.
Zonodig kan uw partner of een belangrijke ander worden betrokken, tijdens de intake worden hier samen met u concrete afspraken over gemaakt.

Individuele of groepsbehandeling

Soms wordt u, als deel van de behandeling, een vorm van groepstherapie aangeboden. Dit kan op een andere locatie zijn dan waar uw individuele behandelaar werkt.
Uw behandelaar kijkt samen met het team of er een indicatie is voor groepstherapie. U kunt zich niet zelf uitnodigen voor een groep.

Groepen

Klik per behandeling voor meer informatie

Wat is Aandachtgerichte cognitieve therapie / Mindfulness training
Aandachtgerichte cognitieve therapie wordt ook vaak mindfulness training genoemd. Wij gebruiken deze begrippen door elkaar.
In het dagelijks leven leven we vaak op de automatische piloot en vergeten we stil te staan bij wat er op dit moment is. We zijn dan meer bezig met alles wat nog moet of wat er in het verleden gebeurd is. We denken veel over hoe het had moeten zijn en hebben geen oog voor wat er wel is.
Dit kan leiden tot spanningen, gevoelens van somberheid, overmatig piekeren of lichamelijke klachten.
In deze therapie leert u op een oordeelvrije, vriendelijke manier aandacht te geven aan alles wat zich aandient in het hier en nu, of het nu prettige of onprettige sensaties zijn. De oefeningen, die aangeboden worden in de therapie, vergroten het bewustzijn van uw lichaam, gedachten en gevoelens zodat u niet meer zo wordt overvallen door klachten maar het leven meer in eigen hand kunt nemen.

Voor wie
De aandachtgerichte therapie richt zich op cliënten van alle leeftijden die, ondanks eerdere therapieën, blijven terugvallen in klachten van somberheid, stress en/of gevoelens van onvrede. De klachten worden in stand gehouden en versterkt door de automatische denkpatronen die een negatieve inhoud hebben (doemdenken bv). Soms is er ook sprake van stress gerelateerde lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, chronische pijn, extreme vermoeidheid en slaapproblemen.

Doel
Het doel van de aandachtgerichte of mindfulness therapie is om door middel van oefeningen te leren zonder onderscheid aandacht te geven aan alle ervaringen in het moment en hier niet meteen op te reageren met actie. We verspillen energie in het weg willen maken of vermijden van dat wat onprettig voelt of teveel vast willen houden aan dat wat als prettig wordt ervaren. Als we dit uitstellen kunnen we leren op een meer oordeel-vrije manier naar onszelf te kijken. We leren beter te ontspannen en er komt meer energie en levenslust vrij.
Dit leidt dan tot vermindering van lichamelijke en geestelijke klachten.
Het uiteindelijke doel is niet om dit te bereiken maar om meer innerlijke vrijheid te ervaren.

Inhoud en werkwijze
We werken in de therapie met een vaste structuur. Het accent ligt op begeleide aandacht en concentratie-oefeningen waarbij we gebruik maken van meditatietechnieken. Daarnaast besteden we aandacht aan het leren herkennen van uw kenmerkende gedrags- en gedachtenpatronen. U wordt geacht de oefeningen thuis dagelijks te herhalen om zo het effect van de therapie te vergroten.

Praktische informatie
Deze  mindfulnesstraining vindt plaats in Haarlem. De groep bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten en start verschillende keren per jaar afhankelijk van het aantal deelnemers.U
kunt zich niet gericht voor deze groep aanmelden, deze groep is onderdeel van een behandeling. De indicatie voor deze groep vindt in overleg met uw behandelaar bij De Hoofdlijn plaats en altijd in samenspraak met de groepstherapeut.
Voor de start van de groep heeft u een kennismakingsgesprek met de groepstherapeut. Daarin krijgt u aanvullende informatie, kunt u vragen stellen en wordt met u nagegaan of deze groep op dit moment bij u past.

Kosten
Er word een bijdrage gevraagd van 40 euro voor de werkmap en de oefen cd’s.

Wat is een autonomiegroep

De groep is gericht op het versterken van autonomie.
Onder autonomie* verstaan we het zelfsturend vermogen, zowel individueel als in het contact met anderen. Autonomie kan worden uitgelegd aan de hand van drie onderdelen. Het eerste onderdeel, zelfbewustzijn, heeft betrekking op het vermogen om je bewust te zijn van je eigen meningen, wensen en behoeften en om deze kenbaar te maken in sociale contacten. Het tweede onderdeel is de gevoeligheid voor meningen, wensen en behoeften van anderen. De behoefte aan intimiteit en het inlevingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Het laatste onderdeel is het vermogen om met nieuwe situaties om te gaan. Autonomieproblemen houden vaak in dat er sprake is van een lager zelfbewustzijn, een hoge gevoeligheid voor anderen en een verminderd vermogen om nieuwe situaties te hanteren.
Er blijkt een relatie te bestaan tussen psychische stoornissen, zoals een angststoornis, en autonomie. Een lage mate van autonomie kan het ontstaan en in stand houden van psychische stoornissen bijvoorbeeld een angststoornis verklaren.

Autonomieproblemen zijn te herkennen aan: moeite met contact hebben en kunnen houden met je eigen gevoel; moeite met grenzen herkennen en stellen; problemen met conflicten aangaan; moeite met boosheid toestaan en uiten; schuldgevoelens; jezelf wegcijferen; geen keuzes kunnen maken; problematische ouder-kindrelatie; over-verantwoordelijk voelen voor anderen.

Voor wie
De autonomiegroep richt zich op vrouwen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar, die moeite hebben richting te geven aan hun leven. Dit kan zich uiten in allerlei klachten zoals angsten, depressieve gevoelens en lichamelijke klachten.

Doel van de therapie *
Grip over je eigen leven krijgen; zelfvertrouwen opbouwen; weten wat je wilt en dit kenbaar kunnen maken; grenzen kunnen herkennen en stellen; je met anderen verbonden voelen zonder jezelf ‘kwijt te raken’; beter met nieuwe situaties omgaan; klachtenvermindering.

Inhoud en werkwijze

In de groep wordt gewerkt met een vaste structuur. Het accent ligt op de zelfwerkzaamheid. Je onderzoekt je eigen gedrag en denken en leert daarbij om van ervaringen van de andere groepsleden gebruik te maken. Er worden thema’s behandeld en oefeningen gedaan. Er is gelegenheid om met andere vrouwen een samenwerkings- en vertrouwensrelatie aan te gaan en je problemen en kwaliteiten te bespreken. Tussen de bijeenkomsten krijg je artikelen om te lezen en ga je zelf aan de slag.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:
– Het therapieproces
– Welke ervaringen hebben bijgedragen aan hoe ik nu functioneer/        overlevingsstrategie en levenslijn
– Communicatie
– Grenzen
– Gevoelens
– Omgaan met problemen – gedrag – gedachten
– Lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit
– Relaties en vriendschappen
– Loslaten en afscheid

Praktische informatie
Voor de start van de groep heb je een kennismakingsgesprek met een van de groepstherapeuten. Daarin krijgt je aanvullende informatie, kun je vragen stellen en wordt met je nagegaan of deze groep bij je past.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelneemsters en twee therapeuten. Er zijn 15 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De groep komt bijeen op een vaste dag en vaste tijd. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is er geen groep.
De groep vindt in principe tweemaal per jaar plaats in Haarlem en eenmaal per jaar in IJmuiden.

Kosten
Deze therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar (behalve het eigen risico). Voor het cursusmateriaal betaal je eenmalig 25 euro. Deze kosten worden niet vergoed.

*Informatie uit: Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie, door Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven

Wat is de emotieregulatietraining
De emotieregulatietraining is een kortdurende doelgerichte therapie, gericht op het vergroten van inzicht in het oplopen van je emoties en het beter reguleren, ofwel, hanteren van je emoties.

Voor wie
De Emotie regulatie training (ERT) is gericht op mannen en vrouwen die regelmatig last hebben van overweldigende emoties. Wanneer zij boos, verdrietig of angstig worden, gaat dit meestal met grote pieken. De hoge intensiteit van de emoties maken het vaak lastig deze te verdragen, waardoor ze of moeten worden weggedrukt of afgereageerd.
De training is bedoeld voor mensen die beter om willen gaan met woede-uitbarstingen of andere emotionele uitbarstingen. Vaak speelt daarnaast ook opkroppen van gevoelens en onduidelijk uiten van behoeftes. Het ervaren van overweldigende emoties is voor jezelf vaak naar, angstig of schaamtevol en kan relaties met anderen beschadigen of onder druk zetten.

Doel van de groep
Het behandeldoel van de therapie is de heftigheid van de emotionele golven te voelen en te hanteren, waardoor je jezelf stabieler gaat voelen en de relaties met anderen minder onder druk komen te staan. Je leert tijdiger te signaleren, emoties beter te verdragen en te uiten en hevige emoties te beheersen.
Door te leren dat we zelf de regie kunnen krijgen over onze emoties, dat wij zelf bepalen of en hoe we uiting geven aan onze gevoelens, kunnen we beter omgaan met onszelf en anderen.

Inhoud en werkwijze
We werken met een vast programma waarin een aantal technieken worden ingezet om het doel te bereiken:

 1. Emotieregulatie: leren herkennen welke emoties er in je leven spelen en welke intensiteit ze hebben. Leren ze te reguleren zodat je je er niet door overweldigd voelt.
 2. Cognitieve technieken: leren wat de triggers zijn van je emoties; onderzoeken of de gedachten die je over bepaalde situaties hebt, wel kloppen. Leren herkennen van je gevoelige snaren.
 3. Frustratietolerantie: leren anders om te gaan met moeilijke situaties en beter te accepteren.
 4. Mindfulness: leren meer in het hier en nu te blijven zonder oordeel over jezelf of de ander.
 5. Interpersoonlijke technieken: leren om in contact met anderen op een adequate manier voor je eigen behoeftes op te komen, grenzen te stellen en te onderhandelen.

We werken met een cursusmap. Om er voor te zorgen dat je echt wat aan de therapie zult hebben is het belangrijk actief mee te doen in de groep, waarbij het belangrijk is de thuisopdrachten uit te voeren en zelf voorbeelden en situaties in te brengen.

Praktische informatie
Deze groep vindt plaats in IJmuiden, meestal 2 keer per jaar. Het zijn acht wekelijkse zittingen van twee uur. De groep bestaat uit zes tot acht deelnemers en twee therapeuten. Ook het maken van opdrachten thuis is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De training kan eventueel ook individueel gevolgd worden, maar de uitwisseling in de groep heeft in onze ervaring vaak meerwaarde.
Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats met (een van) de groepstherapeuten om te kijken of de groep aansluit bij je hulpvraag.

U kunt zich niet gericht voor deze groep aanmelden, deze groep is onderdeel van een behandeling. De indicatie voor deze groep vindt in overleg met uw behandelaar bij De Hoofdlijn plaats en altijd in samenspraak met de groepstherapeuten.

Kosten
Voor de cursusmap vragen we een vrijwillige bijdrage van 5 euro.

Wat is de ADHD* groep
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder oftewel Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) is een officieel erkende, medische, psychiatrische stoornis. Mensen met ADHD kunnen drie soorten symptomen vertonen die te maken hebben met:

 • Aandachtstekort
 • Impulsiviteit
 • Verhoogde activiteit

Bij De Hoofdlijn wordt een training aangeboden waarbij vaardigheden aangeleerd worden om minder last van deze symptomen te hebben.

Voor wie
Deze groep is voor mensen die de diagnose ADHD of ADD hebben. Mensen met AD(H)D hebben in het dagelijks leven vaak moeite met het plannen of uitvoeren van taken, ze zijn snel afgeleid. Ook kunnen ze moeite hebben met hun zelfbeeld of de gevolgen van ADHD.
Bij ADHD wordt al snel aan een behandeling met medicatie gedacht. Vaak helpt medicatie om de klachten te verminderen, maar blijven er problemen.
De groep kan gevolgd worden door mensen met en zonder medicatie.

Doel
De groep is praktisch van opzet: het doel is vaardigheden aan te leren om minder last te hebben van de ADHD. Je leert beter te plannen en daarbij ook de uitvoering voor elkaar te krijgen. Daarnaast leer je beter met je agenda om te gaan en prioriteiten te stellen. Ook krijg je adviezen hoe je minder snel afgeleid raakt.
Een ander doel is om minder negatief over (de gevolgen van) ADHD te denken. De ervaring leert dat het uitwisselen onderling er ook voor zorgt dat de ADHD beter geaccepteerd wordt.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus worden je verschillende vaardigheden aangeleerd aan de hand van een werkboek: Behandelgids ADHD bij volwassenen.

Aan bod komen:
– informatie over ADHD
– agendabeheer
– plannen en uitvoeren van taken, prioriteiten onderscheiden
– administratie verbeteren
– afleidbaarheid verminderen
– uitstellen voorkomen
– cognitieve therapie gericht op het verminderen van negatieve gedachten

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. Voorafgaand vindt een intake/kennismakingsgesprek plaats met de beide groepsbehandelaren.
De groepsbehandeling bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur.
Tijdens een van de bijeenkomsten wordt je partner en/of een gezinslid uitgenodigd voor uitleg over ADHD. Om optimaal van de groep te profiteren is het belangrijk dat je thuis aan de slag gaat met de vaardigheden.

Kosten en locatie
Het is van belang dat iedere deelnemer het werkboek zelf vooraf aanschaft. Verder zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de groep.
De groep vindt in principe 2 keer per jaar plaats op de vestiging van De Hoofdlijn in IJmuiden, Kalverstraat 3. Voor meer informatie en eventueel verwijzing naar de groep kun je contact opnemen met je behandelaar.

*Waar we ADHD schrijven, bedoelen we ADHD of ADD. Het zijn beiden vormen van een aandachtstekortstoornis.

Wat is de Schematherapie Groep
In schematherapie leer je bewust te worden van je schema’s (een schema = een valkuil of gevoelige snaar).  Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is een belangrijk onderwerp. Voor veel mensen is het vanuit hun schema’s namelijk moeilijk hun behoeften aan te geven en open te zijn over hun emotionele binnenwereld. In een schemagroepstherapie kun je leren hier anders mee om te gaan.
Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s in contact met de andere groepsleden bij jou worden opgeroepen, krijg je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen en te oefenen met nieuw gedrag (patronen te doorbreken).

Voor wie?
Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek die patronen willen doorbreken of gevoelige snaren willen aanpakken. Gezien de intensieve aanpak is enig inzicht gewenst en is het van belang dat iemand al redelijk weet om te gaan met andere psychische problemen zoals depressiviteit of angstklachten.
Als sociaal-maatschappelijke problemen of middelengebruik teveel op de voorgrond staan of wanneer er geregeld sprake is van crisis , is deze groep geen geschikt hulpaanbod.
Schematherapie in groepsverband is er in verschillende mate van intensiteit; van eenmaal per week tot klinische behandeling. Binnen de Hoofdlijn bieden wij een kortdurende groepstherapie aan voor lichte persoonlijkheidsproblematiek. Het kan zijn dat wij inschatten dat een intensievere (groeps)schematherapie passender is. Wij zullen je hiervoor dan verder verwijzen.

Doel van de groep
Het overkoepelende doel is meer inzicht in de persoonlijkheidsproblemen en het doorbreken van patronen.  Er ontstaat meer bewustwording van vastgeroeste patronen, gewoontes en interacties in het dagelijks leven.
Je krijgt meer zicht op de oorsprong hiervan en je eigen aandeel in de instandhouding van deze patronen en gaat deze patronen doorbreken. Je leert beter omgaan met je kwetsbare kanten. Je kan adequater voor behoeftes opkomen, contacten lopen prettiger, het zelfbeeld verbetert.

Inhoud en werkwijze
We werken met schematherapie als theoretisch kader en groepstherapie. Schematherapie is een therapievorm die gebruikmaakt van diverse technieken om veranderingen in hardnekkige patronen mogelijk te maken. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat ervaringen uit je jeugd een grote invloed hebben op je gevoelsleven als volwassene. Om hier meer bewust van te worden, wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte, cognitieve en gedragsmatige technieken. Er worden verschillende oefeningen gedaan, waarbij gevoelservaringen uit het verleden en heden aandacht krijgen. Daarnaast is de interactie in de groep belangrijk.
Tussen de sessies door ben je ook actief met de therapie bezig. Je moet ongeveer rekenen op een uur per week aan voorbereidingstijd.
Zie ook deze link naar de folder voor meer informatie over de technieken die onderdeel kunnen zijn van schematherapie en welke regels er worden gehanteerd.

http://extras.springer.com/2017/978-90-368-1583-3/CGT-technieken_web_Bijlage_patientenfolder.pdf

Praktische informatie en kosten
Deze groepstherapie wordt op de locaties Haarlem en IJmuiden aangeboden. De schematherapie duurt 20 tot 30 sessies van ongeveer 2 uur. De startdatum wisselt per locatie.
De therapie wordt vergoed door de basisverzekering. Wel wordt het eigen risico aangesproken.
Het betreft een gemengde groep met 6 tot 8 deelnemers. De groep wordt gegeven door twee therapeuten. Het betreft een gesloten groep, dat wil zeggen dat de deelnemers samen starten en samen eindigen en er niet tussentijds deelnemers instromen. De groep draait ongeveer eenmaal per jaar. Er wordt verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent bij de sessies. Indien je meer dan 2 keer afwezig bent zullen we overleggen of het zinvol is om deel te nemen aan de groep. Voorafgaand aan de groep vinden enkele gesprekken plaats met een van de behandelaren om de indicatie en voorwaarden voor de groep te bespreken en persoonlijke doelen op te stellen. Dit gebeurt ook aan de hand van vragenlijsten. Gedurende de groepstherapie loopt er geen individuele therapie behalve indien van toepassing medicatiecontacten.
We maken gebruik van een boek als ondersteuning bij de groep. Kosten hiervan zijn 20 tot 30 euro.

Je wordt gevraagd dit boek van te voren aan te schaffen. Het gebruikte materiaal kan wisselen. Je wordt van tevoren op de hoogte gebracht door de groepstherapeuten welk boek we gaan gebruiken.

Inzichtgevende groepspsychotherapie

Mensen die zich voor groepspsychotherapie aanmelden hebben vaak last van terugkerende problemen in contact met andere mensen en zichzelf. In een psychotherapiegroep komen mensen één keer per week bij elkaar onder begeleiding van één (of twee) groepstherapeut(en).

Je kunt aan een groepsbehandeling denken wanneer je problemen hebt in contact met anderen of het idee hebt dat iets in contact met anderen bestaande klachten en problemen in stand houdt.
Daarbij kun je denken aan onzekerheid, negatief zelfbeeld, moeite hebben om te zeggen wat je dwars zit, teveel bezig zijn met hoe anderen over jou denken, je erg aanpassen en jezelf anders voordoen uit angst om afgewezen of afgekeurd te worden, afhankelijkheid, moeite hebben met het maken van eigen beslissingen, moeite met vertrouwen op jezelf, wantrouwen naar anderen, wisselende stemmingen, somberheid, passiviteit, angsten, problemen met agressie en intimiteit.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven. Iedereen neemt zijn persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. In de groep staan we stil bij wat anderen bij je oproepen, wat je bij anderen oproept en wat er vervolgens in de reactie op elkaar gebeurt. Zo krijg je de mogelijkheid jezelf beter te gaan begrijpen. De groep zorgt voor herkenning en de ervaring dat je veel voor elkaar kunt betekenen.

Niet ieder groepslid komt elke week aan bod in de groep, maar dat is niet nodig om toch te kunnen profiteren van de groep. Herkenning van wat bij anderen speelt kan het inzicht in de eigen problematiek vergroten.

Groepstherapie is even effectief als individuele therapie, maar biedt meer mogelijkheden om in relatie met andere mensen in een veilige omgeving te experimenteren.

Voor wie is de groep geschikt?
Groepspsychotherapie is geschikt voor mannen en vrouwen die terugkerende problemen ervaren in werk, studie, relaties en bij zichzelf. De problemen kunnen zich voordoen in klachten als angsten, somberheid en depressie, eenzaamheid, onzekerheid, relatieproblemen en werkproblemen.

De groep bestaat uit maximaal negen deelnemers; mannen en vrouwen tussen de 20 en 50 jaar. De groepsleden hebben verschillende problemen, maar de groep is zo samengesteld dat we verwachten dat de leden goed met elkaar kunnen samenwerken.

Wat verwachten wij van je?
Van de deelnemers verwachten wij dat zij vertellen wat ze ervaren en wat hen bezighoudt. Dat is in het begin soms moeilijk, omdat men nog niet vertrouwd is met de groep. Later merkt men dat dit gemakkelijker wordt. De groepsleden praten over dingen die ze hebben meegemaakt of wat ze op dit moment in de groep denken of voelen. Veel van de problemen in het dagelijks leven zullen zich ook voordoen in de groep. In de groep kun je samen met de groepspsychotherapeut(en) en de groepsleden stilstaan bij je gedachten en gevoelens om te begrijpen wat het voor jou betekent en wat je ermee kunt gaan doen.

Verder verwachten wij:
• dat je de privacy van groepsleden waarborgt door nooit buiten de groep over groepsleden te praten
• dat je zorgt dat je er zo vaak mogelijk bent (vakanties en ziekte daargelaten)
• dat je vakanties ruim van tevoren meldt
• dat je jezelf de tijd gunt om te beoordelen of de groep geschikt voor je is
• dat je buiten de groep geen contact hebt met groepsleden en dat je dit meldt als zich dat wel heeft voor gedaan (om subgroepen te voorkomen)
• dat als je besluit te gaan stoppen, je nog minimaal drie zittingen komt om goed afscheid te nemen

Doel van de therapie:

Je reacties en gevoelens leren (her)kennen, begrijpen en daar beter mee leren omgaan in contact met anderen;

Vergroten van probleemoplossend vermogen in contact met anderen;

Verminderen van je oorspronkelijke klachten en problemen.

Praktische informatie:

Voor de start van de groep heb je een kennismakingsgesprek met beide groepstherapeuten. Hierin krijg je aanvullende informatie, kun je vragen stellen en wordt met je nagegaan of deze groep bij je past.

De groep bestaat uit maximaal 9 groepsleden en 2 therapeuten.

De groep komt bijeen op een vaste dag en vaste tijd. Momenteel op donderdagmiddag van 15:30 tot 16:45/17:00. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is er geen groepsbijeenkomst.

Aantal bijeenkomsten: Je kunt maximaal 2 jaar aaneengesloten aan de groep deelnemen. Twee keer per jaar wordt het proces van elk groepslid geëvalueerd in de groep, waarbij iedereen zijn of haar feedback kan geven. Het is een doorlopende groep met 2 keer per jaar een instroommoment (juni en januari). De groep vindt plaats in Haarlem.
Er zijn per jaar 40 wekelijkse bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur.

Groepstherapeuten: I. Kwafo, psychiater & J. Schuddeboom, GZ-psycholoog

Kosten:

Deze therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Informatie uit: Richtlijnen NVvP/NVGP