ALGEMENE INFORMATIE

DISCLAIMER

De informatie op de website van De Hoofdlijn is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Deze website bevat links naar andere websites

  • Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
  • De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
  • Hoewel het onzes inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Hoofdlijn. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.
  • Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
  • Gezien het voorgaande sluit De Hoofdlijn dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten, logo’s of combinaties van elementen van de website, zonder de nadrukkelijke toestemming van De Hoofdlijn, is verboden. Alle rechten voorbehouden, De Hoofdlijn.