Verzekeringen en De Hoofdlijn 

Geneeskundige Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) valt onder de basisverzekering.

Eigen risico (wettelijk)

Binnen de basis verzekeringen is sprake van een verplicht eigen risico voor verzekerden boven 18 jaar per jaar. Het wettelijk verplicht eigen risico in de basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld en is voor 2017 en ook voor 2018: 385 Euro en geldt voor bijna alle kosten voor medische zorg (met uitzondering van huisarts en verloskundige). Indien een behandeling langer dan een jaar duurt wordt over de verschillende jaren een eigen risico in rekening gebracht.
U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Dat is vrijwillig waardoor de maandelijkse premie lager is.  

Aanbod De Hoofdlijn

Alle verrichtingen, die worden aangeboden door De Hoofdlijn, zoals intake en diagnostiek, behandeling in de vorm van psychotherapie, begeleiding en farmacotherapie worden via een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of basis GGZ product vergoed krachtens deze verzekering.

Binnen de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt onderscheid gemaakt naar:

Basis GGZ: Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg 
Specialistische GGZ: Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg  
Hierbij is vaak een psychiater als medisch specialist betrokken, bij De Hoofdlijn altijd.

In beide gevallen kunt u zich bij De Hoofdlijn aanmelden op verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of psychiater.

Wijze van vergoeding

De wijze van vergoeding is afhankelijk van de relatie die tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar bestaat.

Als tussen partijen een overeenkomst gesloten is, maakt het type polis (natura of restitutie) niets uit. De gemaakte afspraken in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar zijn leidend voor de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt.

Als geen overeenkomst gesloten is, gelden de afspraken die gemaakt zijn tussen verzekerde en zorgaanbieder.

De natura polis vergoedt kosten bij zorgaanbieders, die een contract met uw verzekeraar hebben gesloten. Kosten bij zorgaanbieders zonder contract worden voor ong. 70% vergoed. U moet dan rekening houden met een eigen bijdrage.

De  restitutie polis vergoedt kosten bij zorgaanbieders, ook als die geen contract hebben met uw verzekeraar. 100% van de kosten worden vergoed

Als u niet voor verrassingen wilt komen te gaan bij het kiezen van een zorgaanbieder doet u er het beste aan een restitutiepolis te nemen. Iets duurder maar meer vrijheid in artsenkeuze, dwz keuze van zorgaanbieder.

Aan iedere cliënt, die zich aanmeldt bij De Hoofdlijn, wordt gevraagd naar de zorgverzekeraar, waar men zich heeft verzekerd. Via beveiligde software kan het polisnummer van de cliënt worden vergeleken met een landelijke database van de verzekeraars. Dit geschiedt met het VECOZO certificaat, dat onder stricte voorwaarden wordt afgegeven. De Hoofdlijn beschikt over een dergelijk certificaat. Ook het Burger Service Nummer (BSN, voorheen SOFI nummer genoemd) wordt genoteerd. De verzekeraar stelt ook als eis dat wij ons als zorgaanbieder vergewissen van de identiteit van de hulpvrager. Daarom wordt ook gevraagd naar een identiteitsbewijs zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, waar een kopie van wordt gemaakt.

De Hoofdlijn heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor levering van haar diensten aan verzekerden. Dat houdt in dat er geen rechtstreekse rekeningen worden gestuurd aan de cliënten, maar dat na afloop van de behandeling een rekening wordt gestuurd naar de verzekeraar. De tarieven daarvoor zijn vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit en moeten via elektronische weg worden aangeleverd.

Als cliënten om welke reden ook niet verzekerd zijn, betekent dat in de meeste gevallen dat behandeling binnen De Hoofdlijn niet kan plaatsvinden.

Cliënten krijgen van hun verzekeraar soms te horen welke kosten zijn gemaakt in het kader van medische behandelingen. De kosten die door De Hoofdlijn in rekening worden gebracht, maken deel uit van een dergelijk overzicht. Als hierover tussen cliënt en verzekeraar onduidelijkheid ontstaat, is het goed om de volgende zaken in gedachten te houden.

-Alle hulpverlening van De Hoofdlijn valt onder de basisverzekering, niet onder een aanvullende verzekering, het gaat om specialistische zorg
-Het wettelijk verplichte eigen risico is voor iedereen gelijk en bedraagt in 2017 en ook voor 2018: 385,- Euro
-Het extra eigen risico, dat door verzekerden kan worden overeengekomen, maakt deel uit van de polisvoorwaarden, dat kan per cliënt (aanzienlijk) verschillen. De Hoofdlijn heeft daar geen inzage in. 

Het is voor De Hoofdlijn niet mogelijk om aan cliënten adviezen te geven hoe om te gaan met specifieke claims van verzekeraars naar hen toe.

Met bovenstaande algemene adviezen kan soms onduidelijkheid worden opgehelderd en soms kan een factuur worden herberekend.


 
De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening